+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Nykyisin työelämässä etätyö ja monimuotoisuus eivät ole vain käsitteitä, vaan ne ovat muuttaneet työelämää perusteellisesti. Näihin muutoksiin kannattaakin menestymisen kannalta kiinnittää huomiota, koska ne tuovat mukanaan aivan uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Etätyöt ja monimuotoisuus eivät vaikuta ainoastaan työelämään vaan nämä käsitteet päivittävät myös jo yksittäisten osaajien näkökulmia, kun he miettivät itselle parhaiten sopivaa työsuhdetta.   

Etätyö ei ole enää ainoastaan poikkeus tai väliaikainen tila, vaan se on jo vakiintunut osa työelämää. Tämä jatkuvasti lisääntyvä työskentelymuoto asettaa aivan uudenlaisia vaatimuksia uutta työtä miettivälle. Sen lisäksi, että täytyy pystyä osoittamaan kykynsä perinteisten taitojen osalta, tulee voida osoittaa myös pystyvänsä toimivaan tehokkaasti myös virtuaalisessa työympäristössä. Nykyisin tärkeinä arvoina usein pidetään tehokkaaseen ajanhallintaan pystymistä, hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Nämä teemat ovatkin nousseet tärkeään rooliin työnhakuprosesseissa ylipäätään. Usein kannattaakin siis pohtia, millä tavoin parhaiten viestit ja osoitat oman sitoutuneisuutesi sekä kykysi itsenäiseen työskentelyyn. Myöskään monimuotoisuutta ei pidä jättää huomiotta.    

Monimuotoisuus työelämässä ei suinkaan merkitse vain sukupuolta tai etnistä taustaa, vaan se käsittää erilaisten taustojen, osaamisen sekä näkökulmien huomioimista. Nykyisin pyritäänkin usein muodostamaan mahdollisimman monimuotoisia tiimejä, jotta pystyttäisiin hyödyntämään parhaiten kaikkien tiimiläisten parasta potentiaalia. Erilaiset vahvuudet usein täydentävät toisiaan. Kannattaa miettiä, miten korostaa monimuotoisessa ympäristössä esille nousevia omia vahvuuksiaan. Nyt onkin usein etsinnässä henkilöitä, jotka tuovat juuri monimuotoisuutta tiimiin.   

Edellä mainitut käsitteet eivät ole vain muotisanoja, vaan osaajien kannattaa ottaa ne toiminnassaan konkreettisesti huomioon. Olennaiseksi arvoksi on muodostunut esimerkiksi itsensä johtaminen. Osaajan tulee nykyisin kyetä asettamaan itselleen toteutettavia tavoitteita ja pitämään kiinni sovituista aikatauluista eli organisoida tehokkaasti oma työpäivänsä. Oma-aloitteisuus on siis nykyisin todella tärkeä arvo ja monelle voikin osoittautua haasteeksi työmotivaation ylläpito ilman tuttua toimistoympäristöä. Mikäli siis mielii tehdä töitä etänä, tehokkaasti, tulisi usein miettiä, tulisiko itsensä johtamaista jollain tapaa kehittää.   

Erottuakseen, osaajien kannattaa kiinnittää huomiota erottuviin työnhakudokumentteihin sekä henkilökohtaiseen brändäykseen. Esimerkiksi ansioluettelossa kannattaa usein korostaa niitä ominaisuuksia, jotka tekevät juuri sinusta ainutlaatuisen ja hyvän lisän hakemaasi tiimiin. Oman, vahvan henkilöbrändin luomiseen kannattaa myös kiinnittää huomiota ja esimerkiksi sosiaalinen media ylipäätään tarjoaa asiantuntiuutesi esittämiseen erinomaisen foorumin. Koska työelämä sekä töiden vaatimukset päivittyvät tiheään tahtiin, on työnhakijan menestyäkseen, tärkeää olla valmis oppimaan jatkuvasti uutta. Kouluttautuminen ei usein olekaan enää erottautumiskeino, vaan välttämättömyys. Usein on siis tärkeää osoittaa valmiutensa uusien taitojen omaksumiseen ja oman alansa kehityksen suhteen ajan tasalla pysymiseen.   

Kaiken kaikkiaan, etätyön ja monimuotoisuuden uudet ulottuvuudet avaavat uusia mahdollisuuksia mutta ne tuovat mukanaan myös haasteita. Menestyäkseen, työnhakijan on oltava sopeutumiskykyinen, uudenlaiseen ajatteluun kykenevä ja aktiivinen oman osaamisen kehittämisen suhteen. Näihin ulottuvuuksiin syventymällä, on mahdollista tuoda huomattavaakin lisäarvoa potentiaalisille tuleville työnantajillesi. Mikäli nämä teemat tai jokin muu työnhakuun liittyvä asia askarruttaa mieltäsi, keskustelemme kanssasi mielellämme! Ota siis yhteyttä!