+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Työntekijät saattavat arvostaa työpaikoilla monia odottamattomia ja yllättäviäkin tekijöitä. Useat tekijät voivat vaikuttaa siihen, mitä osaajat pitävät milloinkin korkeimmassa arvossa. Tulee ottaa huomioon, että arvossa pidetyt asiat vaihtelevatkin yksilön ja tilanteen mukaan. On kuitenkin olemassa joitakin sellaisia yleisiä tekijöitä, jotka toistuvat korkealla lähes jokaisen osaajan arvotuslistalla. Tässä tekstissä tullaan siis käsittelemään pääasiassa arvoja, jotka eivät tule heti mieleen ja voivat olla yllättäviäkin, mutta tärkeitä.   

Helposti ajatellaan, että vain taloudellisilla tekijöillä ja urakehitysmahdollisuuksilla olisi eniten painoarvoa, mutta asia ei suinkaan ole näin yksinkertainen. Esimerkiksi työpaikan vakauteen liittyvät arvot ovat melko korkealla osaajien listoilla. Usein työntekijät pitävät korkeassa arvossa pitkäaikaista työsuhdetta. Pitkäaikainen työsuhde tarjoaakin osaajille usein taloudellista turvallisuutta sekä ennustettavuutta. Nämä ovatkin osaajille usein todella tärkeitä, koska ne voivat avustaa mahdollisista taloudellisista vaikeuksista selviytymisessä sekä tukea erilaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa – kuten omistusasunnon hankkimisessa. Juuri taloudellinen turva ja ennustettavuus ovatkin usein avainasemassa tällaisten tavoitteiden saavuttamisessa.     

Työympäristö itsessään koetaan usein myös todella tärkeäksi. Monelle osaajalle on usein olennaista, että hän sopii organisaation arvomaailmaan kuten myös sen kulttuuriin. Työpaikan yhteisöllisyys vaikuttaakin työhyvinvointiin merkittävästi. Hyvät työtoverit ja merkityksellisiksi koetut työtehtävät korostuvat työhyvinvoinnista puhuttaessa. Osaajat pitävät usein korkeassa arvossa positiivista ilmapiiriä, jossa tuetaan tarvittaessa toisia. Työtehtävät koetaan usein mielekkäiksi, kun ne tarjoavat mahdollisuuden kehittyä ja haastaa itseään.     

Työympäristössä myös erääksi todella olennaiseksi arvoksi nousee – hieman odottamattakin – mahdollisuus osallistua organisaation yhteiseen päätöksentekoon. Osaajat kokevat usein tärkeäksi sen, että he kokevat olevansa osa organisaation päätöksentekoa ja tulevat kuulluiksi. Reilu kohtelu ja kokemus yhdenvertaisuudesta voivatkin olla olennaisia organisaatioon sitoutumisen ja omistautumisen suhteen. Työntekijät arvostavatkin usein viestinnässä avoimuutta ja rehellisyyttä. Usein kun organisaation suunnasta viestitään selkeästi ja rehellisesti voi tämä luoda luottamusta ja vähentää osaajien epävarmuutta.     

Moni osaaja arvostaa paljon sitä, kuinka työelämään on mahdollista lisääntyvissä määrin vaikuttaa. Työntekijät arvostavat usein joustavuutta työaikojen suhteen. Kun työajat ovat joustavia, helpottuu työn ja yksityiselämän yhdistyminen. Joustavuus työajassa ja -paikassa ovatkin tärkeitä. Nämä asiat liittyvät osittain myös etänä työskentelyyn, kannattaa käydä siis lukaisemassa kyseinen blogi läpi.     

Vaikka osaajien tärkeimmät arvot rajoittuvat harvoin vain uralla kehittymisen mahdollisuuksiin ja taloudellisiin tekijöihin, ei näitä pidä kuitenkaan jättää täysin huomiotta. Nämä arvot voivatkin olla osaajasta ja tilanteesta riippuen erittäinkin tärkeitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset, todella laajatkin työnantajan tarjoamat edut ja kouluttautumismahdollisuudet. Näitä tärkeäksi koettuja etuuksia voivat olla esimerkiksi kilpailukykyinen palkka, työnantajan maksamat sertifikaatit, sairaan lapsen hoitojärjestelyt, laaja työterveys, kuntosali yms.. Näistäkin tärkeiksi koetuista etuuksista yllättävän moni on jollain tapaa sidoksissa jo esittelemääni työhyvinvointiin. Korostan yhä sitä, että nämä tärkeinä koetut arvot ovat täysin tilanne- ja osaajasidonnaisia.  

Edellä esittelin vain muutaman esimerkin siitä, ettei osaajien arvostus rajoitu suinkaan ainoastaan uralla kehittymisen mahdollisuuksiin ja taloudellisiin tekijöihin. Odottamattomia ja yllätyksellisiäkin arvostuksen kohteita (jotka siis elävät jatkuvasti osaajan ja tilanteen mukaan) on olennaista tarkastella, ja kehittää organisaation toimintaa tarpeen mukaan. Mikäli sinua jäi askarruttamaan tähän blogiin tai jokin muu rekrytointiin liittyvä asia, ota yhteyttä!